STATUT FUNDACJI SERDECZNEJ TROSKI NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I W PODESZŁYM WIEKU

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji

1. Fundacja działa pod nazwą „ FUNDACJA SERDECZNEJ TROSKI NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I W PODESZŁYM WIEKU" " w dalszej części Statutu zwana „ Fundacją."

2. Fundacja została ustanowiona przez Janusza Pitala zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym z dnia 03.10.2007 sporządzonym przez Notariusza Konrada Wygonę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie ul. Grodzka nr 48 , Rep .A nr 7385/2007 .

3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. Członkami Fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

§ 3

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innym nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 4

Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

4. Fundacja może powoływać i tworzyć filie, ośrodki, biura, zakłady i oddziały.

5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.

6. Fundacja może połączyć się z inną fundacją krajową lub zagraniczną, na warunkach określonych w Statucie oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Fundacja może wchodzić w spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa mieszane oraz tworzyć inne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania   Fundacji

§ 6

I. Celem Fundacji jest:

1) Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku ,

2) Podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku ,

3) Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku ,

4) Opieka medyczna i socjalna nad osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku,

5) Pomoc osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku w pozyskiwaniu różnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ułatwiających choremu życie, a członkom rodziny lub opiekunom sprawowanie opieki, niezbędnych dla poprawy jakości życia chorych , oraz pomoc w nabywaniu lekarstw i materiałów medycznych ,

6) Zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku ,

7) Prowadzenie działalności integracyjnej dla osób w podeszłym wieku ,

8)   Podejmowanie i wspieranie działań w  zakresie ochrony i promocji zdrowia.

II. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) Świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych w domu chorego w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania,

2) Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, a szczególnie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych , oddziałów rehabilitacji , oddziałów dziennego pobytu , hospicjów , oddziałów opieki paliatywnej i udzielanie w nich fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej, również w domu chorego.

3)  Prowadzenie  form opieki społecznej oferujących stacjonarną opiekę dzienną i całodobową,

4)  Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz lekarstw i medycznych środków pomocniczych niezbędnych dla zapewnienia opieki , ratowania zdrowia lub życia osób starszych, niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłym wieku starczego,

5) Organizacja , prowadzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej w domach osób objętych opieką,

6)  Organizowanie akcji pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów.

7) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w     zakresie opieki długoterminowej , stacjonarnej oraz w domu chorego w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego , lekarstw , medycznych środków pomocniczych i artykułów codziennego użytku .

8) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących opiece długoterminowej poprawie zdrowia lub ratowaniu życia osób starszych i niepełnosprawnych .

9)  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych

10) Opracowywanie informatorów i poradników dla chorych, członków ich rodzin i opiekunów

11) Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych osób w podeszłym wieku i przewlekle                         chorych  ukierunkowanych  na

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w szczególności obejmujących naukę czynności dnia codziennego,
b) zwiększanie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo,
c) usprawnianie osób ze znacznym upośledzeniem ruchu i mowy,
d) ogólne usprawnianie ograniczające deficyty rozwojowe.

12) Organizowanie czasu wolnego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych poprzez organizowanie imprez, spotkań z osobami z dziedziny kultury i nauki, organizowanie przedstawień, odczytów, dyskusji, seminariów i sympozjów artystycznych oraz innych tego typu form organizacji czasu wolnego,

13) Doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczna oraz szkolenie osób zainteresowanych działalnością fundacji

14) Praca badawczo-rozwojowa w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi:

- fundusz założycielski w kwocie 4000 zł /słownie cztery tysiące złotych/,

- środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności ,

- kapitał zapasowy i inne fundusze celowe tworzone z zysków Fundacji,

§ 8

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

  1. subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  2. dalsze świadczenia Fundatora,
  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie,
  5. odsetki bankowe i dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 9

1. Majątek Fundacji może być używany do realizacji wszystkich celów Fundacji z zastrzeżeniem § 11 Statutu Fundacji.

2. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3. Decyzję w sprawie tworzenia funduszy celowych, określenia kwot przykazywanych na te fundusze a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach, podejmuje Zarząd Fundacji kierując się w razie takiej potrzeby wolą spadkodawców lub zapisobiorców.

§ 13

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rejestracji i kończy 31.12.2008 .

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

1.Organami Fundacji są:

- Fundator lub jego prawni następcy

- Zarząd Fundacji.

2. Jeżeli w niniejszym Statucie jest mowa o Fundatorze, każdorazowo dotyczy to również jego

przyszłych prawnych następców .

§ 15

1.Do kompetencji Fundatora należy:

a) Ustalenie i zmiana statutu i celów Fundacji

b) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,

c) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu ,

e) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w tym planów finansowych i rzeczowych,

f) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,

g) Ustanawianie nagród Fundacji i medali oraz zasad ich przyznawania.

h) Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub przekształcenia Fundacji

i) Decyzja o likwidacji Fundacji.

2.Fundator może przekazać swoje wszystkie lub niektóre uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu,  wyznaczonej przez siebie osobie fizycznej.

§ 16

Zarząd Fundacji:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, liczy od 1 do 5 osób i składa się z  Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz  Członków Zarządu.

2. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator lub członek Zarządu wskazany przez Fundatora. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

3. Kadencja  Zarządu trwa 5 lat.

4. Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie.

5. Członkostwo pozostałych członków Zarządu wygasa w przypadku:

a. śmierci,

b. złożenia do Fundatora rezygnacji na piśmie,

c. odwołania z pełnionej funkcji w wypadku :

- choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

- nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

d. utraty zdolności do czynności prawnych,

e. prawomocnego pozbawienia praw publicznych lub w razie prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne

§ 17

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków  Zarządu działających łącznie.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji określając zakres takiego umocowania.

§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji oraz Fundatora a w szczególności

a) zarządzanie sprawami Fundacji i jej majątkiem,

b) opracowanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań rocznych oraz przedkładanie go właściwym organom ,

c) przyjmowanie subwencji, spadków darowizn i zapisów,

d) podpisywanie umów o współpracy

e) tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych Fundacji

2..Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Zarządu, formy jego działania oraz podział czynności pomiędzy jego członkami określa Regulamin Zarządu ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 19

Likwidacja Fundacji

1. W sprawach dotyczących likwidacji Fundacji, nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z póź. zm.) o fundacjach z późniejszymi zmianami.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a/ zgłoszenie do Sądu wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,

b/ wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swych wierzytelności

c/ sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d/sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e/ ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji

f/ wypełnienie obowiązków nałożonych przez Ustawę o fundacjach

g/ zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem wykreślenie Fundacji z rejestru

h/ przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego,

i / powiadomienie Ministra Zdrowia

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust 4 ustawy o Fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 20

1. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki przejmuje osoba wskazana w testamencie.

2. W przypadku braku testamentu prawa i obowiązki przejmują spadkobiercy ustawowi.