I. Celem Fundacji jest:

1)     Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej  osób  przewlekle chorych  i w podeszłym wieku ,

2)     Podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej osób  w podeszłym wieku ,

3)     Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle  chorymi i w podeszłym wieku ,

4)     Opieka medyczna i socjalna nad  osobami  przewlekle chorymi i w podeszłym wieku,

5)     Pomoc  osobom przewlekle chorym i  w podeszłym wieku w pozyskiwaniu różnego sprzętu rehabilitacyjnego  oraz przedmiotów ułatwiających choremu życie, a członkom rodziny lub opiekunom sprawowanie opieki, niezbędnych dla poprawy jakości życia chorych , oraz pomoc  w nabywaniu lekarstw i materiałów medycznych ,

6)     Zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku ,

7)     Prowadzenie działalności integracyjnej dla osób w podeszłym wieku ,

8)   Podejmowanie i wspieranie działań w  zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

II. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) Świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych w domu chorego w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania,

2) Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, a szczególnie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych , oddziałów rehabilitacji , oddziałów dziennego pobytu , hospicjów , oddziałów opieki paliatywnej i udzielanie w nich fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej, również w domu chorego.

3)  Prowadzenie  form opieki społecznej oferujących stacjonarną opiekę dzienną i całodobową,

4)  Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz lekarstw i medycznych środków pomocniczych niezbędnych dla zapewnienia opieki , ratowania zdrowia lub życia osób starszych, niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłym wieku starczego,

5) Organizacja , prowadzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej w domach osób objętych opieką,

6)  Organizowanie akcji pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów.

7) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w     zakresie opieki długoterminowej , stacjonarnej oraz w domu chorego w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego , lekarstw , medycznych środków pomocniczych i artykułów codziennego użytku .

8) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących opiece długoterminowej poprawie zdrowia lub ratowaniu życia osób starszych i niepełnosprawnych .

9)  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych

10) Opracowywanie informatorów i poradników dla chorych, członków ich rodzin i opiekunów

11) Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych  ukierunkowanych  na

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w  szczególności obejmujących naukę czynności dnia codziennego,

b) zwiększanie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo